กิจกรรม

การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจการปกปักทรัพยากรท้องถิ่นแก่กลุ่มเป้าหมาย

20/12/2019

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 บุคลากรและเจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในงานอบรม “การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจการปกปักทรัพยากรท้องถิ่นแก่กลุ่มเป้าหมาย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ฐานทรัพยากรท้องถิ่นตำบลวังผาง (อพ.สธ. วังผาง)” โดยให้การบรรยายในหัวข้อ ความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและฐานทรัพยากร การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ณ ห้องประชุมภายในอาคารสำนักงาน ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง (หนองปลิง) เทศบาลตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน โดยในภาคบ่ายเป็นกิจกรรมปฏิบัติการ การเก็บข้อมูลจัดทำใบงานและทะเบียนฐานทรัพยากรท้องถิ่น ในการดำเนินงาน 6 งาน

ภาพกิจกรรม