คณะกรรมการ

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประธานกรรมการ

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

รองประธานกรรมการ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

รองประธานกรรมการ

เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

รองประธานกรรมการ

คณบดีคณะแพทยศาสตร์

กรรมการ

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

กรรมการ

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

กรรมการ

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

กรรมการ

คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์

กรรมการ

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

กรรมการ

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

กรรมการ

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

กรรมการ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

กรรมการ

คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร

กรรมการ

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

กรรมการ

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

กรรมการ

คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

กรรมการ

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรรมการ

คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน

กรรมการ

คณบดีคณะนิติศาสตร์

กรรมการ

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

กรรมการ

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

กรรมการ

คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

กรรมการ

คณบดีคณะวิจิตรศิลป์

กรรมการ

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

กรรมการ

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

กรรมการ

คณบดีคณะสังคมศาสตร์

กรรมการ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

กรรมการ

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม

กรรมการ

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กรรมการ

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานวิจัย

กรรมการและเลขานุการ

เลขานุการศูนย์บริหารงานวิจัย

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ