คณะอนุกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
ประธานอนุกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร. อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและรับใช้สังคม
รองประธานอนุกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
รองประธานอนุกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร. ประโยชน์ อุนจะนำ

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อนุกรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร. โสระยา ร่วมรังษี

อนุกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีสุลักษณ์ ธีรานุพัฒนา

อนุกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รวิวรรณ วงศ์ภูมิชัย

อนุกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ จันทร์สกาว

อนุกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี นาพรหม

อนุกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญา มังกรอัศวกุล

อนุกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อังคณา อินตา

อนุกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวาพร ธรรมดี

อนุกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาติชาย โขนงนุช

อนุกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชิตชล ผลารักษ์

อนุกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีระวุฒิ วงศ์สวัสดิ์

อนุกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์

อนุกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤมล ทองไว

อนุกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระพงษ์ เสาวภาคย์

อนุกรรมการ

อาจารย์ จามจุรี โสตถิกุล

อนุกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริวุฒิ สุขขี

อนุกรรมการ

อาจารย์ ดร. เฉลิมพงษ์ แสนจุ้ม

อนุกรรมการ

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานวิจัย

อนุกรรมการและเลขานุการ

เลขานุการศูนย์บริหารงานวิจัย

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารงานวิจัย

ผู้ช่วยเลขานุการ