ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน

ศูนย์แม่ข่ายประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.-มช.)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับบทบาทหน้าที่เป็นศูนย์แม่ข่ายประสานงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคเหนือ ซึ่งจะทำหน้าที่สนับสนุนและประสานงานกับหน่วยงานสนองพระราชดำริโครงการ อพ.สธ. ในเขตภาคเหนือ โดยมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบทั้งสิ้น 16 จังหวัด ในเขตภาคเหนือ ได้แก่

 1. จังหวัดเชียงราย
 2. จังหวัดเชียงใหม่
 3. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 4. จังหวัดพะเยา
 5. จังหวัดน่าน
 6. จังหวัดลำปาง
 7. จังหวัดลำพูน
 8. จังหวัดแพร่
 9. จังหวัดอุตรดิตถ์
 10. จังหวัดสุโขทัย
 11. จังหวัดตาก
 12. จังหวัดพิษณุโลก
 13. จังหวัดกำแพงเพชร
 14. จังหวัดพิจิตร
 15. จังหวัดเพชรบูรณ์
 16. จังหวัดนครสวรรค์

บทบาทหน้าที่ของศูนย์แม่ข่ายประสานงาน

 1. ดำเนินงานสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. ของมหาวิทยาลัย และภายใต้แผนแม่บท อพ.สธ.ของมหาวิทยาลัย
 2. ประสานงานและขับเคลื่อนงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. (ลูกข่าย) และหน่วยงานภายนอก (ภาครัฐ จังหวัด กรมต่าง ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ฯลฯ และภาคเอกชน)
 3. เป็นหน่วยรวบรวมฐานข้อมูลทรัพยากร ได้แก่ ฐานทรัพยากรกายภาพ ฐานทรัพยากรชีวภาพ และฐานทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ในงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. (ตามแนวทางการดำเนินงานในกิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร)
 4. ดำเนินงานการจัดฝึกอบรมให้กับสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อพ.สธ. ดำเนินการตามกรอบนโยบายในการช่วยสนับสนุน อพ.สธ. ขยายผลในการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรได้ต่อไป
 5. ดำเนินงานการจัดฝึกอบรมให้กับสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. ดำเนินการตามกรอบนโยบายในการช่วยสนับสนุน อพ.สธ. ขยายผลในการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรได้ต่อไป
 6. วางแผนและปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินงาน ตามแผนแม่บท อพ.สธ. สนองพระราชดำริโดยมหาวิทยาลัยและสามารถใช้งานสนองพระราชดำรินี้ไปสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย เช่น การเรียน การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่น

ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.)

ปัจจุบันมีศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. หลายแห่งกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ สำหรับภาคเหนือมีอยู่ทั้งสิ้น 6 แห่ง ได้แก่

 1. ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 2. ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่
 3. ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
 4. ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 5. ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 6. ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก

บทบาทหน้าที่ของศูนย์ประสานงาน

 1. เป็นหน่วยงานสนับสนุนและประสานงานด้านการสนองพระราชดำริในโครงการ อพ.สธ. ของจังหวัด
 2. เป็นหน่วยงานฝึกอบรมปฏิบัติการหรือการประชุมกลุ่มสมาชิกเกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 3. แนวทางในการฝึกอบรมปฏิบัติการหรือการประชุมกลุ่มสมาชิก ได้แก่ ปูพื้นฐาน ต่อยอด เติมเต็ม พัฒนา และวัดประเมินผล รวมถึงการสร้างความเข้าใจและติดตามการดำเนินงานของสมาชิกเป็นระยะ
 4. เนื้อหาในการอบรมของศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ควรมีเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ในการฝึกอบรม มีเนื้อหาหลักที่ถูกต้องตามขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการ และมีเนื้อหาเสริมของแต่ละท้องถิ่นตามบริบทของศูนย์ประสานงาน โดยมีการทำแผนร่วมกันระหว่างศูนย์ประสานงานกับ อพ.สธ. ศูนย์ประสานงานควรจัดการอบรมหรือประชุมกลุ่มไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี โดยมีวิทยากรที่ได้รับใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมและวัดผลจาก อพ.สธ. ว่ามีคุณสมบัติสามารถเป็นวิทยากรได้ รวมถึงผู้ช่วยวิทยากรด้วยเช่นกัน