เป้าหมายและวัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อพัฒนาบุคลากร  อนุรักษ์  และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืชและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์กับมหาชนชาวไทย

วัตถุประสงค์

  1. ให้เข้าใจและเห็นความสำคัญของพันธุกรรมพืชและทรัพยากร
  2. ให้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ จนเกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย
  3. ให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชและทรัพยากร สื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ