กิจกรรม

กิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ.

16/12/2019

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ผศ.ดร.ชิตชล ผลารักษ์ หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากศูนย์แม่ข่ายประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสนองพระราชดำริ ภายใต้โครงการ อพ.สธ. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานสนองพระราชดำริ ภายใต้กรอบการดำเนินงาน 3 กรอบ 8 กิจกรรม ต่อไป

ภาพกิจกรรม