กิจกรรม

การจัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ในเขตเทศบาลตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

21/11/2019

วันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2562 บุคลากรและเจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในงานอบรม “การจัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ในเขตเทศบาลตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน” โดยให้การบรรยายในหัวข้อ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) และฐานทรัพยากรในพื้นที่เทศบาลตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน และ ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ปกปัก ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุม 6 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน

ภาพกิจกรรม